Zadzwoń dzisiaj: 0048 512 956 102
Home /

Warunki korzystania

Warunki korzystania ze strony internetowej
Część 1: Warunki korzystania ze strony internetowej
Warunkiem korzystania z niniejszej strony internetowej jest zaakceptowanie poniższych zasad. Użytkownicy, którzy ich nie zaakceptują, nie są upoważnieni do korzystania ze strony.

I. Ochrona prywatności
Ochrona danych osobowych stanowi priorytet dla janowiakandrzej.info.pl. Szanujemy Państwa prywatność, dlatego postępujemy według następujących reguł:

Zlecenie pośrednictwa zawierane jest z poszanowaniem obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Wyraźnie informujemy, gdy potrzebne są nam Państwa dane osobowe. Dane te są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane jedynie do prawidłowego wykonania złożonego zlecenia/kupna. Jeżeli realizacja zlecenia/kupna tego wymaga, udostępniamy Państwa dane innym usługodawcom i podmiotom (firmie Duolife, itp.).
Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę podczas rejestracji, będziecie otrzymywać od nas informacje o aktualnych ofertach janowiakandrzej.info.pl oraz innych podmiotów. janowiakandrzej.info.pl zastrzega sobie prawo starannej selekcji podmiotów, których propozycje zostaną Państwu przesłane. Jeżeli nie są Państwo dłużej zainteresowani otrzymywaniem naszych ofert lub ofert naszych partnerów, prosimy nas o tym poinformować.
Jeżeli w jakimkolwiek momencie uznacie Państwo, że janowiakandrzej.info.pl nie przestrzega opisanych powyżej reguł, prosimy poinformować nas o tym drogą elektroniczną na adres mocsynergi@gmail.com. Natychmiast się z Państwem skontaktujemy i dołożymy wszelkich możliwych i ekonomicznie uzasadnionych starań, by określić i rozwiązać zaistniały problem w możliwie najkrótszym czasie.
II. Korzystanie ze strony / rejestracja
Niniejsza strona przeznaczona jest do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Informacji, oprogramowania, produktów i usług uzyskanych za pośrednictwem tej strony nie wolno modyfikować, kopiować, dystrybuować, rozpowszechniać, prezentować, powielać, publikować, licencjonować, odstępować osobom trzecim i sprzedawać. Zabronione jest również sporządzanie jakichkolwiek materiałów w oparciu o zawartość tej strony.
Zabrania się korzystania ze strony i oferowanych przez nią usług w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub z przedstawionymi tu warunkami ogólnymi.
Przed dokonaniem rejestracji/kupna każdy klient zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny. Rejestracji dokonać mogą pełnoletnie osoby fizyczne zdolne do czynności prawnych, osoby prawne oraz spółki handlowe. Sama rejestracja w żaden sposób nie uprawnia do udziału w potencjalnym procesie rejestracji/kupna. janowiakandrzej.info.pl zastrzega sobie prawo zabronienia udziału w rejestracji/kupna lub cofnięcia wcześniej udzielonej zgody bez podania przyczyny. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której Klient podczas rejestracji podał nieprawdziwe dane, uporczywie narusza ogólne postanowienia umowy lub istnieje podejrzenie naruszenia prawa.
janowiakandrzej.info.pl zasadniczo nie może anulować zgłoszenia Klienta bez wcześniejszego powiadomienia go o tym fakcie, za wyjątkiem sytuacji zbliżającego się zagrożenia. W przypadku wycofania zgłoszenia Klientowi, którego ta anulacja dotyczy, nie przysługują żadne roszczenia wobec janowiakandrzej.info.pl. Wszelkie umowy zawarte przed datą anulacji zachowują swoją ważność, jednak po wycofaniu zgłoszenia unieważnione zostają wszystkie prośby o rezerwację. Klient otrzyma informację o anulowaniu jego zgłoszenia w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. Każdy Klient może w dowolnym momencie pisemnie wycofać własne zgłoszenia. W takim przypadku zobowiązania wynikające z już zawartych umów pozostają w mocy.
III. Ograniczenie odpowiedzialności
janowiakandrzej.info.pl dokłada wszelkich możliwych starań, by informacje przekazywane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej były zgodne z prawdą. Jednocześnie janowiakandrzej.info.pl nie gwarantuje, że informacje te pozbawione są błędów. Informacje, oprogramowanie oraz usługi udostępniane za pośrednictwem tej strony mogą być nieprecyzyjne lub zawierać błędy w pisowni. Informacje już zawarte na tej stronie poddawane są regularnym uaktualnieniom.
janowiakandrzej.info.pl i/lub jego Partnerzy mogą w każdej chwili dokonywać niezbędnych korekt i/lub zmian niniejszej strony. janowiakandrzej.info.pl i podmioty partnerskie nie udzielają żadnej gwarancji w zakresie przydatności zawartych na tej stronie informacji, oprogramowania, produktów czy usług dla określonych celów.
Wszelka odpowiedzialność janowiakandrzej.info.pl i/lub jego Partnerów ogranicza się do świadomego działania na szkodę Klienta i rażącego zaniedbania, chyba że naruszone zostaną istotne zobowiązania wynikające z zawartej umowy, lub brak jest przyrzeczonych właściwości. W takim przypadku odpowiedzialność na zasadzie winy pozostaje nienaruszona.
W przypadku lekkich zaniedbań, janowiakandrzej.info.pl i/lub jego Partnerzy odpowiadają jedynie za typowe i przewidywalne szkody, jakie poniósł Użytkownik w wyniku korzystania ze strony. Przepis ten stosuje się także wtedy, gdy janowiakandrzej.info.pl lub któryś z jego Partnerów został wcześniej powiadomiony o możliwości zaistnienia szkody. W każdym przypadku odpowiedzialność janowiakandrzej.info.pl i/lub jego Partnerów ogranicza się maksymalnie do kwoty odpowiadającej łącznej wartości transakcji, której dotyczy roszczenie.
IV. Linki do stron zewnętrznych
Linki do stron zewnętrznych, umieszczone na janowiakandrzej.info.pl, traktowane mogą być jedynie jako wskazówka. janowiakandrzej.info.pl nie sprawuje żadnej kontroli nad tymi stronami i nie ponosi odpowiedzialności za zawarte na nich treści. Z punktu widzenia janowiakandrzej.info.pl udostępnianie hiperłączy do tych stron nie oznacza akceptacji zawartych na nich materiałów, ani jakiegokolwiek związku z ich operatorami.

V. Oprogramowanie dostępne na stronie
Jakiekolwiek oprogramowanie, udostępnione do pobrania na tej stronie (zwane dalej Oprogramowaniem), stanowi własność janowiakandrzej.info.pl i/lub jego Partnerów i jest chronione prawem autorskim. Wykorzystywanie tego oprogramowania regulowane jest, jeśli są tylko dostępne, postanowieniami umów licencyjnych, dołączonych do niego lub w nim zawartych ("Umowa licencyjna"). Użytkownikowi nie wolno instalować, kopiować ani używać żadnego oprogramowania, o ile wcześniej nie zapoznał się i nie zaakceptował warunków dołączonej do niego lub zawartej w nim umowy licencyjnej.
W przypadku oprogramowania, do którego nie dołączono umowy licencyjnej, janowiakandrzej.info.pl udziela Państwu jako Użytkownikowi osobistej zgody na jego użytkowanie wyłącznie w celu przeglądania niniejszej strony internetowej lub wykorzystywania jej w inny sposób, zgodnie z zawartymi tu przepisami i warunkami.
Instalowanie, kopiowanie lub inne wykorzystywanie oprogramowania udostępnionego Państwu przez janowiakandrzej.info.pl oznacza, że akceptują Państwo warunki udzielonej licencji i uznają je za wiążące.
janowiakandrzej.info.pl przypomina, że wszelkie oprogramowanie udostępnione na tej stronie, w tym kody HTLM, formanty Active-X i inne skrypty, stanowi własność janowiakandrzej.info.pl i/lub jego Partnerów i jest chronione prawem autorskim. Sporządzanie kopii tego oprogramowania dozwolone jest jedynie w celu zabezpieczenia lub archiwizacji danych. Oprogramowania nie wolno odtwarzać, dekompilować lub dezasemblować za pomocą inżynierii wstecznej. Kopiowanie lub rozpowszechnianie niniejszego oprogramowania jest surowo zabronione i może pociągnąć za sobą kary finansowe i odpowiedzialność karną.
VI. Zmiana niniejszych warunków użytkowania
janowiakandrzej.info.pl ma prawo w każdej chwili zmienić niniejsze warunki użytkowania. Prawo to nie wpływa na istniejące przepisy i warunki, które zaakceptowaliście Państwo, dokonując legalnych rezerwacji lub zakupów za pomocą tej strony.

Część 2: Warunki ogólne
Gdyby którykolwiek z wymienionych wyżej warunków okazał się nieskuteczny bądź niewykonalny, pozostałe warunki zachowują swoją ważność. Skuteczność niniejszej umowy jako całości pozostaje w mocy. Nieskuteczność umowy, w której zawarciu pośredniczył janowiakandrzej.info.pl, nie wpływa na ważność samej umowy pośrednictwa.
W przypadku naruszenia niniejszych warunków użytkowania lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie miało miejsce, janowiakandrzej.info.pl może w każdej chwili odebrać danemu Klientowi prawo do korzystania ze swojej strony internetowej i/lub usług, pod warunkiem jednak, że wszystkie rezerwacje, dokonane wcześniej przez tego Klienta zostały zamknięte.
Niniejsza umowa obejmuje wszystkie postanowienia, zawarte pomiędzy Państwem a janowiakandrzej.info.pl w odniesieniu do tej strony, i tym samym zastępuje wszystkie wcześniejsze, jak i obowiązujące do tej pory powiadomienia i propozycje, jakie otrzymali Państwo ustnie, pisemnie lub drogą mailową od janowiakandrzej.info.pl.
Klient może złożyć pozew przeciwko pośrednikowi w sądzie właściwym dla siedziby pośrednika. W przypadku skarg wnoszonych przez pośrednika, spory rozstrzyga sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Klienta, chyba że pozew skierowany jest przeciwko handlowcom, osobom nie posiadającym ogólnej właściwości miejscowej sądu na terenie kraju, osobom, które po zawarciu umowy przemeldowały się lub zwyczajowo przebywają za granicą, oraz osobom, których adres zameldowania bądź stałego pobytu w momencie wniesienia skargi pozostaje nieznany. We wszystkich wymienionych wyżej przypadkach o właściwości sądu decyduje miejsce siedziby pośrednika.
Strona umowy:

janowiakandrzej.info.pl
Lipnica Wielka 90
Tel.: +48 512956102
e-mail: mocsynergi@gmail.com